http://protobulgarians.com

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.

 

ЗАБРАВЕНИЯТ КУЛТ КЪМ СВ. КНЯЗ БОРИС-МИХАИЛ

Доц. д-р Пламен ПАВЛОВ, ВТНУ „Св. св. Кирил и Методий“

                                                                В-к Демокрация -брой 138/28.05.98

   

Личността и делото на покръстителя на българите, кан (княз) Борис-Михаил са детайлно изследвани и популяризирани от нашата историческа наука. Въпреки това голямата тема за българското покръстване, за неговия инициатор и ревностен защитник ще остане винаги актуална.

Превратностите на нашата история, особено гибелните за българското средновековно културно наследство векове на османското владичество, са пощадили нищожни фрагменти от онова книжовно и художествено богатство, което старобългарските творци са посветили на княз Борис-Михаил. Днес ние не притежаваме нито задължителните за един светец жития и служби, нито напълно автентичен негов портрет или икона. При все това съществуват категорични свидетелства, че култът му е бил изключително развит. Споменът за цар Михаил Български остава жив векове наред, като преминава дори в апокрифите и някои творби от късното средновековие.

Имал ли е князът светец свое Житие, както и съответната Служба (или Служби)? Едва ли би се намерил сериозен учен, който да отрече тяхното съществуване – благодарение на монаха („черноризец“) Тудор, който е работил в манастира на Борисовия брат Докс, знаем точната дата на смъртта („Успение“) на Борис – 2 май 907 г., а от едно писмо на цариградския патриарх Николай Мистик до цар Симеон Велики от 923 г. научаваме, че по онова време покойният княз вече е бил канонизиран. Съвременното „Чудо на Св. Георги с българина“ косвено свидетелства, че Борис е бил „авторитет № 1“ за тогавашните българи. Охридският архиепископ Теофилакт (началото на ХII в.), пишейки своите гръцки жития за Св. Климент Охридски и Тивериуполските (Струмишките) мъченици, не само величае Борис-Михаил като светец, но и споменава за чудотворната сила на неговите свети мощи. Последното обстоятелство, съществуването на свети мощи и свързани с тях чудеса (вкл. изцеления!) категорично показва, че Житие и Служба за Св. Борис-Михаил са съществували и познати в Плиска, Преслав, Дръстър, Охрид и другите средища на тогавашната българска църква и култура.

Известните портрети на княза светец (в Учителното Евангелие на Константин Преславски – руско копие от ХII в., в манастирите „Св. Наум“ на Охридското езеро и „Трескавец“ край Прилеп, както и някои по-късни изображения) несъмнено имат връзка със съществуваща икона (сакрален образ) на светеца още през Х в. Увеличаващият се благодарение на археологически открития брой на неговите владетелски печати показва, макар и непряко, че ликът на Борис-Михаил е бил добре известен, което е било едно улеснение за тогавашните български зографи и предполага по-лесното разпространение на негови икони.

Съчинението, което е допринесло най-много за популяризирането на самия княз Борис-Михаил извън пределите на България, е знаменитото „Учително послание“ на патриарх Фотий до този наш владетел. Запазено в редица гръцки преписи, преведено по-късно на латински, то дори става сюжет на една пиеса, играна в двора на Краля слънце Луи ХIV! Този забележителен трактат за естеството на християнската власт е познат и в своя т. нар. славянски превод. Откритите досега 14 негови руски преписи са наложили мнението, че преводът е също руски! Редица обстоятелства показват, че преводът е старобългарски – това е не само най-логичното решение на въпроса за произхода на превода, но личи и от типичните за българския език от IХ-Х в. лексеми и други лингвистични белези. И тук нашата историчека и литературна наука, както е и при т. нар. славянски превод на Йосиф Флавий и други старобългарски преводни паметници, остава в дълг пред собственото ни културно богатство...

„Загадъчната“ късносредновековна „Повест за царкинята Персика, дъщерята на цар Михаил Български“ е друго важно свидетелство за незагасващия спомен за великия български владетел. Повестта навярно има охридски произход, което още веднъж свидетелства колко силен е бил култът към княза покръстител именно в днешна Македония! Едва ли е случайно, че за анонимния автор на „Българския апокрифен летопис“ (ХII в.) Борис „приел царството“ на река Брегалница.

Култът към Св. Борис-Михаил е бил познат и в Киевска Русия. Неслучайно руските национални светци Св. св. Борис и Глеб, синове на Св. Владимир (покръстител на русите в 988-989 г.) и една неизвестна по име „болгариня“, са обект на светителски култ, изграден по български архетип. Нещо повече, тяхната памет (колкото и някои руски учени да премълчават такава „подробност“) се отбелязва също на 2 май! Така името Борис влиза в световната именна практика.

Днес, когато ние като нация и държава се стремим да възвърнем унизеното ни от свои и чужди „благодетели“ достойнство и родова памет, е крайно време да преосмислим отношението си към по-далечното ни българско минало. Въртенето в „омагьосания кръг“ на познати исторически дати, без ни най-малко да подценявам величието на Апостола Левски, на Ботев, на Априлското въстание или Съединението, не ни прави по-богати духом. Не искам да кажа, че са забравени Аспарух, Борис-Михаил, Симеон Велики, Самуил, Петър, Асен, Калоян и Иван Асен II, но, така или иначе, „онези прочути българи“, както се изразява един византийски автор, си остават „в сянката“ на по-новата ни история. Далеч съм от мисълта за избуяването на някакъв анахроничен патриотарски възторг. И все пак нека не забравяме, че при Покръстителя Борис-Михаил България е по-обширна и единна от Санстефанския идеал, че тогава тя е призната от Рим и Константинопол, духовните и политически „стълбове“ на средновековния свят, за „третата Велика сила“ в Европа, че именно тя, България, става люлка на православната славянска цивилизация.

ЗА ДРУГИ СТАТИИ:  http://protobulgarians.com

Страница за прабългарите. Език, произход, история и религия в статии, книги и музика.